Avustukset

Energiatehokkuuden parantamiseen avustuksia.

Tiesitkö, että on mahdollista hakea erilaisia avustuksia asuinrakennuksesi energiatehokkuuden parantamiseen?

Tutustu ARAn ja ELY-keskuksen tarjoamiin avustuksiin alla olevista painikkeista. Pääset tutustumaan myös Business Finlandin tarjoamaan energiatukeen yrityksille. 

Energia-avustus - Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Avustukset on suunniteltu asuinrakennusten eli pientalojen (omakoti- ja paritalot) sekä suurten asuinrakennusten (rivi- ja kerrostalot) energiatehokkuuden parantamiseen. Energia-avustusta voi saada energiaremontin suunnittelukustannuksiin sekä korjauskustannuksiin. Energia-avustuksen saaja ei voi hyödyntää samaan työhön kotitalousvähennystä.

Energia-avustuksen määräraha vuodelle 2022 on 40 miljoonaa euroa, ja 1.7.2022 saatu lisämääräraha 20 miljoonaa euroa, yhteensä 60 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 määrärahat ovat varautuneet jo saapuneille hakemuksille.

 

Ympäristöministeriö valmistelee energia-avustusta vuodelle 2023

Energia-avustukselle on kirjattu valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2023 yhteensä 69,1 miljoonaa euroa määrärahaa. Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan avustuksen jatkoa.  Määrärahalla jatketaan hyvin toimivaa energia-avustusjärjestelmää.

Ehdot avustuksen saamiselle

1

Avustuksen hakija omistaa rakennuksen

2

Rakennus on asuinkäytössä ympäri vuoden

3

Asuinrakennuksen energiatehokkuus paranee

4

Toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia

5

Toimenpiteet eivät aiheuta vaaraa tai haittaa

6

Toimenpiteisiin ei saada muuta julkista tukea

Avustuksen määrä

Kerros- tai rivitaloon, joka korjataan vähintään 20 prosenttia energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät, voi saada jopa 4000 euroa avustusta asuntoa kohti.

Omakoti- tai paritaloon, joka korjataan vähintään 30 prosenttia energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät, voi saada 4000 euroa avustusta asuntoa kohti. Jos rakennus korjataan lähes nollaenergiatasolle, avustusta voi saada jopa 6000 euroa. 

Energia-avustuksen hakijan tulee avustusta hakiessaan esittää rakennusalan ammattilaisen allekirjoittama suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan vähintään avustuksen edellyttämään tasoon

Lue lisää ARA:n tarjoamasta energia-avustuksesta:

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi - ELY-keskus

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljy- ja kaasulämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustusta voidaan myöntää takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. 

Avustusta tullaan myöntämään maakaasulämmityksen vaihtajille pitkälti samoin ehdoin kuin öljylämmityksen vaihtajille. Avustusta myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Avustuskelpoisia ovat 7.4.2022 jälkeen maakaasulämmityslaitteen poistosta ja uuden lämmitysjärjestelmän asentamisesta syntyneet kustannukset.

Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ja avustuksen maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Avustukseen osoitetut/osoitettavat määrärahat riittävät syksyn 2022 tiedon mukaan yhteensä noin 36 000 öljy- ja kaasulämmityksen vaihtajalle. 15.11.2022 mennessä hakemuksia on tullut ELY-keskukseen 25 959.

Kuka voi hakea?

Avustusta myönnetään yksityishenkilöille ja kuolinpesille, jotka omistavat pientalon tai pientalossa sijaitsevan asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita. Pientalolla tarkoitetaan omakotitaloa tai paritaloa. Mikäli omistajina on useampia henkilöitä, hakijalla on oltava valtakirja jokaiselta pientalon osaomistajalta. Hakijan tai valtakirjan antaneiden ei tarvitse itse asua pientalossa. 

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että pientalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnolle. 

Mihin toimenpiteisiin avustusta myönnetään?

Avustusta myönnetään pientalon öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuskohtaisia lämmitysjärjestelmiä. 

Avustus myönnetään sille lämmitysmuodolle, jolle sitä on avustushakemuksessa haettu. Mikäli lämmitysmuotoa vaihdetaan kesken prosessin, on avustuspäätökseen haettava muutosta. Muutoshakemuksesta annetaan erillinen päätös. 

Avustuksen määrä ja maksaminen

Avustuksen määrä on aina joko 2500 euroa tai 4000 euroa:

  • 4000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun
  • 2500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin

Avustusta ei myönnetä, jos uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta.

Avustus myönnetään kustannusarvion perusteella. Avustus maksetaan, kun hakija on ensin maksanut kustannukset kokonaan. 

Lue lisää ELY-keskuksen tarjoamasta avustuksesta:

Yritysten energiatuki - Business Finland

Myös yritykset voivat hakea tukea toimenpiteisiin, joilla parannetaan energiatehokkuutta. Energiatuen keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä.

Kuka voi hakea?

Energiatukea voivat saada:

  • kaiken kokoiset yritykset, mukaan lukien ammatin- ja liikkeenharjoittajat sekä toiminimet
  • yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt

Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen tukipäätöstä. Lisäksi tukea voidaan myöntää aikaisintaan rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuksiin. 

Mihin toimenpiteisiin?

Energiatukea myönnetään sellaisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät:

1

Uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä ja jossa:

  • edistetään uutta teknologiaa ja sen kaupallista hyödyntämistä
  • investoidaan uuteen laitokseen tai
  • kyse on korvausinvestoinnista, jolla lisätään merkittävästi uusiutuvan energian tuotantomäärää tai saavutetaan muu merkittävä myönteinen tavoitteen mukainen energiavaikutus

2

Energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista ja:

  • jonka tarkoituksena ei ole pakollisen ympäristövelvoitteen saavuttaminen
  • kyse ei ole energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaisesta yritykselle pakollisesta energiakatselmuksesta

3

Muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi

Lue lisää Business Finlandin tarjoamasta energiatuesta:

Miten päättää kumpaa avustusta hakea?

ARA:n ja ELY-keskuksen myöntämillä avustuksilla on jonkin verran erilaiset tavoitteet ja myös niiden myöntämisperusteet ovat erilaiset. Samaan toimenpiteeseen voi saada vain toista avustusta. 

Avustusten keskeiset eroavaisuudet

ARA:n energia-avustus

Avustuksen tavoite: Parantaa rakennusten energiatehokkuutta.

Avustuksen määrä: 4000 tai 6000 euroa asuntoa kohden, kuitenkin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Myönnetään vain, jos E-luku alenee riittävästi. 

Hakemusta varten tarvittavat selvitykset: Laskelma rakentamisvuoden E-luvusta sekä laskelmat korjausten vaikutuksesta E-lukuun sekä uudesta E-luvusta.

Työn aloittaminen: Korjaukset saa aloittaa vasta kun avustushakemus liitteineen on toimitettu ARAan.

Muuta: Energia-avustusta on tarjolla myös taloyhtiöille sekä ns. ARA-yhteisöille. Maksatusta haettaessa tarvitaan virallinen energiatodistus. Yli 4000 euron avustus on mahdollinen vain, jos korjataan lähes 0-energiatasolle. 

ELY-keskuksen avustus öljylämmityksen vaihtajalle

Avustuksen tavoite: Kannustaa pientalojen omistajia luopumaan öljylämmityksestä ja vaihtamaan lämmitysmuotoa. 

Avustuksen määrä: 2500 euroa tai 4000 euroa uudesta lämmitysjärjestelmästä riippuen. 

Hakemusta varten tarvittavat selvitykset: Suunnitelma ja kustannusarvio.

Työn aloittaminen: Voidaan myöntää takautuvasti 1.6.2020 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. 

Skip to content