Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio, jota käytetään 25.5.2018 lähtien.

Viimeksi päivitetty: Syyskuu 2021

1. Rekisterinpitäjä

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Y-tunnus: 0125645-4

Osoite: Kerkkolankatu 35, PL 240, 05801 HYVINKÄÄ

Puhelinvaihde: (019) 45 801

Sähköposti: hlv(at)hlv.fi

2. Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Hyvinkään Lämpövoima Oy:n talouspäällikkö

Juha Kauhajärvi

019-4580 213

juha.kauhajarvi(at)hlv.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Keräämme tiedot pääosin suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakaspalvelutilanteessa tai asiakas luovuttaa ne itse lomakkeen, verkkolomakkeen, puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Näitä tietoja käytetään yhteydenpitoon joko palveluiden tarjoamiseksi tai tuottamiseksi asiakkaalle. Myös verkkosivujen kävijäanalytiikan tiedot muodostuvat rekisteröidyn toimista verkkosivuilla vierailun aikana.

4. Evästeet

Käytämme tällä verkkosivulla evästeitä (cookies), joiden avulla käsittelemme ja analysoimme verkkosivustomme käyttöön liittyviä tietoja. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.
Voit muuttaa evästeasetuksia täällä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. Tiedonkeruu tapahtuu sivustolla sijaitsevalla verkkolomakkeella.

6. Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännössä sitä vaadita.

7. Henkilötietojen suojaus

HLV:n turvallisuustoimen päämääränä on turvata tietojen ja tietojärjestelmien saatavuus, varmistaa niiden luottamuksellisuus, varmistaa tietojen eheys sekä minimoida mahdollisista poikkeamista aiheutuvat vahingot. Suojaustoimet perustuvat toiminnasta tehtyyn riskiarvioon ja ne suhteutetaan suojeltavan kohteen ja siihen kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä ja suojaustoimissa huomioidaan voimassa olevan tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaatimukset.

8. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Verkkosivujen kävijäanalytiikkatietoa säilytämme 26 kuukautta markkinoinnin ja asiakaspalvelun seurantaan ja kehittämiseen.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos ne ovat tarpeettomia, virheellisiä tai vanhentuneita.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos kokee, ettei henkilötietoja käsitellä asianmukaisesti.

10. Valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti. Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Hyvinkään Lämpövoima Oy kehittää jatkuvasti palveluistaan ja voi sen johdosta tarpeen mukaan muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Skip to content